14.08.2019

მოიტანა AM8050-BK-44

წაიღო   AM8050-BK/BIG-46

მოიტანა K-19223-BK-3XL

წაიღო   K-19223-BK-5XL

motana W2506-1-RD-39

wagheba W2506-1-RD-40

motana   97LX-SL-33

wagheba  97LX-SL-34

motana YL9-2B-GY-33

wagheba YL9-2B-GY-34